W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Kontakt

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Ogłoszenie o naborze partnera 06.06.2017r.

XML

Treść

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
   
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
 
CEL PARTNERSTWA 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Zakres działań możliwych do realizacji w ramach projektu dotyczy wspólnego przygotowania wraz z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem z uwzględnieniem realizacji części zadań wspólnie zaproponowanych w projekcie.
 
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków możliwe są następujące kategorie działań:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 
 
Planowany okres realizacji projektu to 2-2,5 roku.
 
PRZY WYBORZE PARTNERA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, 
    organizacyjne, techniczne lub finansowe).
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 
 
WYMAGANIA WOBEC PARTNERA 

1. Podmiot jest podmiotem ekonomii społecznej.
2. Jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy.
3. Ma siedzibę na terenie Polski.
4. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu,
    o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5. Partnerem projektu nie może być podmiot powiązany z Państwową Szkołą Wyższą im.
    Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia
    Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy
    za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz, UE
    L187 z 26.06.2014, str.1)
 
Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Uczelni w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 27.06.2017 r., do godziny 15.30 z dopiskiem 
„Otwarty nabór na Partnera projektu – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” 
na adres: 
 
Kancelaria 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
ul. Sidorska 95/97, 
21-500 Biała Podlaska 


Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane