W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Kontakt

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Ogłoszenie o naborze Partnera 16.05.2017 r.

XML

Treść

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

CEL PARTNERSTWA 
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt dotyczy przygotowania i wdrożenia programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo, służącego poprawie jakości nauczania poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz realizację działań edukacyjnych o charakterze praktycznym. 

Działania przewidziane dla Partnera mają być związane z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni i mogą obejmować m. in. następujące zadania: 
1. Staże/kursy/szkolenia dla instruktorów symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych;
2. Staże/kursy/szkolenia dla techników symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych; 
3. Staże/kursy/szkolenia dla kadry zarządzającej centrami symulacji w ośrodkach krajowych lub zagranicznych; 
4. Szkolenia/kursy dla nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej w zakresie jakim dana uczelnia planuje wykorzystanie symulacji medycznej, w nauczaniu przedmiotów. Obejmujące dostosowanie treści nauczania i programów kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia, w połączeniu z zasadami przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych; 
5. Zajęcia dodatkowe dla studentów (np. organizowanie zajęć interdyscyplinarnych dla studentów różnych kierunków, obejmujących nauczanie pracy zespołowej oraz współpracy między różnymi specjalizacjami; organizowanie wspólnych zajęć studentów kierunków medycznych oraz służb ratowniczych (np. Państwowej Straży Pożarnej, Policji); 
6. Opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, przede wszystkim w zakresie symulacji wysokiej wierności (zasady tworzenia scenariuszy i przygotowania symulacji, prowadzenie sesji symulacyjnej, przekazywanie informacji zwrotnej (debriefing). Podręcznik może zostać wzbogacony o część e-learningową. Podręcznik może zawierać elementy przygotowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innych form symulacji (tworzenie wirtualnych pacjentów, zasady szkolenia i rekrutacji standaryzowanych pacjentów oraz tworzenie scenariusza sesji symulacyjnych z udziałem standaryzowanych pacjentów), zasady nauczania praktycznego, nauczanie przy łóżku chorego, nauczanie umiejętności miękkich, możliwości wykorzystania e-learningu, zasady tworzenia i prowadzenia OSCE; 
7. Ekspertyzy dot. treści nauczanych metodą symulacji. Efektem byłoby opracowanie rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji, możliwości połączenia różnych form symulacji oraz proporcji różnych form symulacji; 
8. Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych; 
9. Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów; 
10. Opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie; 
11. Wymiana studentów w celu wymiany doświadczeń oraz szkolenia praktycznego w ramach wybranego przedmiotu; 
12. Organizacja zawodów symulacyjnych - organizowanie przez każdą uczelnię zawodów wewnętrznych dla zespołów studenckich oraz organizację zawodów ogólnouczelnianych, opracowanie regulaminu i zasad sędziowania; 
13. Szkolenia dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli, zwiększające kompetencje dydaktyczne (np. ocena umiejętności, nauczanie przy łóżku chorego, udzielanie informacji zwrotnej, uczenie umiejętności miękkich, OSCE, e-learning itp.); 
14. Spotkania informacyjne w celu wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienia planów współpracy; 
15. Dodatkowe działania związane z praktycznym uczeniem zawodu (np. letni uniwersytet, w ramach którego każda uczelnia może co roku organizować warsztaty z innej specjalizacji lub szkolenia interdyscyplinarne). 

Planowany okres realizacji projektu to 2-3 lata. 

PRZY WYBORZE PARTNERA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe). 
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA 
1. Podmiot jest podmiotem leczniczym. 
2. Jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy. 
3. Ma siedzibę na terenie Polski.
4. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
5. Partnerem projektu nie może być podmiot powiązany z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz, UE L187 z 26.06.2014, str.1) 
6. Nie jest podmiotem, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15 na realizacje programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. 
7. Nie występują w roli Wnioskodawcy ani Partnera w innym wniosku o dofinansowanie składanym w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera projektu - Program rozwojowy - Pielęgniarstwo" najpóźniej do dnia 06.06.2017 r., do godziny 15.30. 

Oferty można złożyć osobiście w Kancelarii Uczelni lub listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 

Kancelaria 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
ul. Sidorska 95/97, 
21-500 Biała Podlaska. 

Informacja o konkursie i regulamin konkursu znajdują się na stronie http://bip.pswbp.pl. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane